aplatti

Intermediate Swing Labels

982 lượt xem
128
Draws labels above Intermediate Swing Highs, and below Intermediate Swing Lows. Intermediate Swing Highs are highs with swing highs on either side. Intermediate Swing Lows are lows with swing lows on either side.
Phát hành các Ghi chú: Added setting to control size of intermediate swing labels.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?