BrainZZ

Ichimoku PanOptic TM-V1

Modified Ichimoku indicator with signals from PanOptic Method by User Ichimoku_Trader.
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//Created By User BrainZZ on the work of User ChrisMoody
//Last Update 15/06/2016
//new Updates include signal based on PanOptical Method by User Ichimoku_Trader

study(title="Ichimoku PanOptic TM-V1", shorttitle="PTM_Ichimoku-V1", overlay=true)
turningPeriods = input(9, minval=1, title="Tenkan-Sen")
standardPeriods = input(26, minval=1, title="Kinjun-Sen")
leadingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Senkou Span B")
displacement = input(26, minval=1, title="-ChinkouSpan/+SenkouSpan A")
sts = input(true, title="Show TS (Tenkan-Sen)?")
sks = input(true, title="Show KS (Kinjun-Sen)?")
sll = input(true, title="Show CS (ChinkouSpan)?")
sc = input(true, title="Show Kumo Cloud?")
cr1 = input(false, title="Show Crosses up/down of TS and KS?")
cr2 = input(false, title="Show turning up/down of KS?")

//Definitions for Tenkan-Sen (9 Period), Kinjun-Sen (26 Period), Chinkou Span (Lagging Line)
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
turning = donchian(turningPeriods)
standard = donchian(standardPeriods)
leadingSpan1 = avg(turning, standard)
leadingSpan2 = donchian(leadingSpan2Periods)

//Crosses up/down Tenkan-Sen (9 Period) and Kinjun-Sen (26 Period)
crossUpTenkanKinjun = turning[1] < standard[1] and turning > standard ? 1 : 0
crossDnTenkanKinjun = turning[1] > standard[1] and turning < standard ? 1 : 0
cupA = crossUpTenkanKinjun == 1 ? crossUpTenkanKinjun : 0
cdnB = crossDnTenkanKinjun == 1 ? crossDnTenkanKinjun : 0

//Changing in KS as trend signal
KSturnup = standard[1]<standard and standard[2]>=standard[1] ? 1 : 0
KSturndown = standard[1]>standard and standard[2]<=standard[1] ? 1 : 0
InversionUP = standard[9] >= standard[1] and KSturnup == 1 ? 1 : 0
InversionDOWN = standard[9] <= standard[1] and KSturndown == 1 ? 1 : 0
KupA = KSturnup == 1 and InversionUP == 1 ? KSturnup : 0
KdnB = KSturndown == 1 and InversionDOWN == 1 ? KSturndown : 0

//First Definition for Ability to Color Cloud based on Trend.
leadingSpan1Above = leadingSpan1 >= leadingSpan2 ? 1 : na
leadingSpan2Below = leadingSpan1 <= leadingSpan2 ? 1 : na
//Next 4 lines are code used as plots in order to Color Cloud based on Trend
span1plotU = leadingSpan1Above ? leadingSpan1 : na
span2plotU = leadingSpan1Above ? leadingSpan2 : na

span1plotD = leadingSpan2Below ? leadingSpan1 : na
span2plotD = leadingSpan2Below ? leadingSpan2 : na

col = leadingSpan1 >= leadingSpan2 ? green : red

//plots for 3 lines other than cloud.
plot(sts and turning ? turning : na, title = 'Tenkan-Sen (9 Period)', linewidth=3, color=orange)
plot(sks and standard ? standard : na, title = 'Kinjun-Sen (26 Period)', linewidth=3, color=red)
plot(sll and close ? close : na, title='Chinkou Span (Lagging Line)', linewidth=1, offset = -displacement, color=navy)
//Cloud Lines Plot Statements - ***Regular Lines to Fill in Break in Gap
plot(sc and leadingSpan1 ? leadingSpan1 : na, title = 'Senkou Span A (26 Period) Cloud', style=line, linewidth=1, offset = displacement, color=col)
plot(sc and leadingSpan2 ? leadingSpan2 : na, title = 'Senkou Span B (52 Period) Cloud', style=line, linewidth=1, offset = displacement, color=col)
//Cloud Lines Plot Statements - ***linebr to create rules for change in Shading
p1 = plot(sc and span1plotU ? span1plotU  : na, title = 'Senkou Span A (26 Period) Above Span B Cloud', style=linebr, linewidth=1, offset = displacement, color=col)
p2 = plot(sc and span2plotU ? span2plotU  : na, title = 'Senkou Span B (52 Period) Below Span A Cloud', style=linebr, linewidth=1, offset = displacement, color=col)
p3 = plot(sc and span1plotD ? span1plotD  : na, title = 'Senkou Span A (26 Period) Below Span B Cloud', style=linebr, linewidth=1, offset = displacement, color=col)
p4 = plot(sc and span2plotD ? span2plotD  : na, title = 'Senkou Span B (52 Period) Above Span A Cloud', style=linebr, linewidth=1, offset = displacement, color=col)
//Fills that color cloud based on Trend.
fill(p1, p2, color=green, transp=70, title='Kumo (Cloud)')
fill(p3, p4, color=red, transp=70, title='Kumo (Cloud)')

//Arrow Plots At TS KS cross
plotshape(cr1 and cupA ? cupA : na, title="CrossUp TS/KS Entry Arrow", style=shape.triangleup,location=location.belowbar, color=green, transp=0, size=size.tiny)
plotshape(cr1 and cdnB*-1 ? cdnB*-1 : na, title="CrossDn TS/KS Entry Arrow", style=shape.triangledown,location=location.abovebar, color=red, transp=0, size=size.tiny)

//Arrow plot on KS turn
plotshape(cr2 and KupA ? KupA : na, title="CrossUp TS/KS Entry Arrow", style=shape.triangleup,location=location.bottom, color=green, transp=0, size=size.tiny)
plotshape(cr2 and KdnB*-1 ? KdnB*-1 : na, title="CrossDn TS/KS Entry Arrow", style=shape.triangledown,location=location.top, color=red, transp=0, size=size.tiny)

Bình luận