NgheTrader

Ichimoku Trend Direction

This script will help you detect the current trend of market use Ichimoku trading system. We use the default parameters.

To reduce risk, ONLY trade follow the trend of high time frame!

Very simple to use:
- Green background when market Up trend
- Red background when market Down trend

Have a nice trade! :P
Phát hành các Ghi chú: Clean the code :P
Phát hành các Ghi chú: Correct some parameter to fit with original Ichimoku Kinko Hyo by Mr. Goichi Hoshoda
Phát hành các Ghi chú: Change some condition for better result! Good Luck! :D
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận