NgheTrader

Ichimoku Trend Direction

NgheTrader Cập nhật   
This script will help you detect the current trend of market use Ichimoku trading system. We use the default parameters.

To reduce risk, ONLY trade follow the trend of high time frame!

Very simple to use:
- Green background when market Up trend
- Red background when market Down trend

Have a nice trade! :P
Phát hành các Ghi chú: Clean the code :P
Phát hành các Ghi chú: Correct some parameter to fit with original Ichimoku Kinko Hyo by Mr. Goichi Hoshoda
Phát hành các Ghi chú: Change some condition for better result! Good Luck! :D

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?