FittestTrader

BB Running Away Candle

Hello,

here is an indicator that can be helpful for your trading that is simple and easy to use.

Our culprit here is a candle that opens and closes below the lower band of Bollinger Band, Black and red lines are put on the high and low of that candle.

Green Arrows are happening when:
1- When candle closes above the black line and Stochastic RSI is in the oversold area >> "Confirmed B"
2- When candle closes above the black line >> "B"

Note that you can choose from the settings whether you want it confirmed or not.


Red Arrows are happening when:
1- Price reached the higher band of Bollinger Bands >> "BB High"
2- Stochastic crosses down from above 80 level >> "Stoch Crossdown"
3- RSI reached above 70 levle >> "RSI Oversold"
Note that you can choose to turn these on or off from the settings.

Settings of indicators are set to default.

NOTE: Alerts are put there however i didn't get the chance to test them, so would like to hear your feedback about them.

THE USE OF THIS INDICATOR IS YOUR OWN RESPONSIBILITY.

wishing you the best.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?