Chonky_

US Indices Cash Initial Balance

This indicator plots the Cash Initial Balance for the ES, YM, NQ.
The Cash Initial Balance for US indices is the high & low from 9:30-10:30 ET, the first hour after the NYSE open.

Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được xuất bản mã nguồn đóng và bạn có thể sử dụng nó một cách tự do. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ. Bạn không thể xem hoặc sửa đổi mã nguồn của nó.
Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?