finallynitin

Quarterly Earnings

finallynitin Cập nhật   
This script displays quarterly earnings per share (EPS) and sales data, and their year-on-year percentage change.

The script builds upon the Volume Price and Fundamentals script by Mohit_Kakkar08 and improves upon the array functions to keep the code light-weight & the output as accurate as possible. This script uses diluted EPS data for calculating the quarterly earnings. New quarters are auto-generated by the script as the earnings data gets updated in Tradingview every quarter.


Features:

⦿ View quarterly earnings per share (EPS) and sales data.

⦿ The percentage change is a YoY (year on year) comparison of the current quarter to the same quarter of the previous year.

⦿ Option to change the data from Quarterly (FQ) to Yearly (FY).

⦿ Long mode: Option to increase the number of previous quarters displayed in the table (default is the past 4 quarters) to any number.

⦿ Location & size of the table can be changed.

⦿ Option for a 1-click dark mode

⦿ Option for a 'Mini mode' where the values are replaced by traffic lights for a quick visual:
🟢 or 🔵 YoY increase in earnings/sales
🔴 or 🟣 YoY decrease in earnings/sales
🟡 or 🟠 YoY earnings/sales unchanged
⚪️ No data available

⦿ The top-left cell has the option to display either the free float (FF) or the marketcap (Mcap) of the stock.

Please note that sometimes the Tradingview data reflected in the script output might differ a bit from MarketSmith. Also make sure you are viewing the 'consolidated' data there.

This script was developed as a collaboration between me & @EquityCraze.
Phát hành các Ghi chú:
This update fixes an error in the % change calculation in the FY mode.
Phát hành các Ghi chú:
This update improves the % change calculation when the previous year quarter had 0 EPS.
Phát hành các Ghi chú:
Updated to resolve an error in the calculation of some % changes due to handling of 0 EPS.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?