unsignedlemon

Viral Force Index

Based on the Elder Force Index (EFI) indicator, the Viral Force Index (VFI) attempts to normalize the original indicator by plotting EFI on the interval ]-100, 100[.
VFI comes with a bar coloring feature, allowing users to get an idea of the current value of the indicator without having to look away from the chart.
Additionally, the linear regression line provides a simple way to filter out the noise with little to no additional 'lag'.

License tl;dr: Don't sell it, or distribute it without permission, and you'll be fine.
If you find a bug, or you have feedback, feel free to leave a comment.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?