loxx

RSI-Adaptive, GKYZ-Filtered DEMA [Loxx]

RSI-Adaptive, GKYZ-Filtered DEMA is a Garman-Klass-Yang-Zhang Historical Volatility Filtered, RSI-Adaptive Double Exponential Moving Average. This is an experimental indicator. The way this is calculated is by turning RSI into an alpha value that is then injected into a DEMA function to output price. Price is then filtered using GKYZ Historical volatility. This process of creating an alpha out of RSI is only relevant to EMA-based moving averages that use an alpha value for it's calculation.

What is Garman-Klass-Yang-Zhang Historical Volatility?
Yang and Zhang derived an extension to the Garman Klass historical volatility estimator that allows for opening jumps. It assumes Brownian motion with zero drift. This is currently the preferred version of open-high-low-close volatility estimator for zero drift and has an efficiency of 8 times the classic close-to-close estimator. Note that when the drift is nonzero, but instead relative large to the volatility , this estimator will tend to overestimate the volatility . The Garman-Klass-Yang-Zhang Historical Volatility calculation is as follows:

GKYZHV = sqrt((Z/n) * sum((log(open(k)/close( k-1 )))^2 + (0.5*(log(high(k)/low(k)))^2) - (2*log(2) - 1)*(log(close(k)/open(2:end)))^2))

Included
  • Alerts
  • Signals
  • Loxx's Expanded Source Types
  • Bar coloring

Public Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?