AlgoAlpha

Momentum Bias Index [AlgoAlpha]

Description:

The Momentum Bias Index by AlgoAlpha is designed to provide traders with a powerful tool for assessing market momentum bias. The indicator calculates the positive and negative bias of momentum to gauge which one is greater to determine the trend.

Key Features:

Comprehensive Momentum Analysis: The script aims to detect momentum-trend bias, typically when in an uptrend, the momentum oscillator will oscillate around the zero line but will have stronger positive values than negative values, similarly for a downtrend the momentum will have stronger negative values. This script aims to quantify this phenomenon.

Overlay Mode: Traders can choose to overlay the indicator on the price chart for a clear visual representation of market momentum.

Take-profit Signals: The indicator includes signals to lock in profits, they appear as labels in overlay mode and as crosses when overlay mode is off.

Impulse Boundary: The script includes an impulse boundary, the impulse boundary is a threshold to visualize significant spikes in momentum.

Standard Deviation Multiplier: Users can adjust the standard deviation multiplier to increase the noise tolerance of the impulse boundary.

Bias Length Control: Traders can customize the length for evaluating bias, enabling them to fine-tune the indicator according to their trading preferences. A higher length will give a longer-term bias in trend.

🚨Get premium: algoalpha.io

🛜Get FREE signals: discord.gg/xCmqTVRexz

❓Do you have feedback or indicator ideas? Join our server to tell us about it: discord.gg/xCmqTVRexz
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?