cajole

Moving Average - fade when crossed [cajole]

cajole Pro Cập nhật   
This indicator simply provides a moving average ( SMA , EMA , etc. can be selected) which hides itself when touched by the price.

Two potential uses:
  • Set the growth rate to be slow, to highlight only very rapid moves on a chart.
  • Use the default settings and change the averaging period until the MA line remains bright . This MA can then act as a good trailing stop for the specific security.

TradingView does not remember indicator settings for specific charts. Consider adding a text label to your chart after you identify the ideal trailing stop. Similar trailing-stop methods are recommended by Kristjan Qullamagie is identical to Jesse Stine's "magic line" concept.
Phát hành các Ghi chú:
Add an option to label the last value. Useful when using the script as a trail stop.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?