millerrh

EPS Dashboard

millerrh Cập nhật   
This script creates a little table in an indicator below your chart that allows you to view the earnings per share over the last year as well as calculates the year over year earnings per share growth. According to IBD, strong EPS growth is a great indicator of a potential super-performer stock so hopefully this will make it easier to keep an eye on this metric. Note it does not work on things without financial data like crypto, indexes, and ETFs.
Phát hành các Ghi chú:
Added a table cell that looks at the average quarterly EPS growth over the last three quarters so you can see a smoother view of how the company's earnings have grown more recently on average vs. just looking at the single YOY comparison.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?