bhnmzm

Big Moves Indicator

bhnmzm Cập nhật   
This indicator marks big candles (major moves in percentage) on the chart and, more importantly, you will be able to add an alert to them.

Indicator checks if the height (high - low) of last closed candle is bigger than the specified percent of the close of its previous. No matter if the last candle is red or green, the indicator compares the move amount with the previous close. Accordingly, seeing a mark above or below a candle means that there is a large movement in it compared to its previous candles.

Default percentage is 5 but you can change it as you with in the settings and I want to underline that the indicator ignores the non-closed candle at the moment.
Phát hành các Ghi chú:
Index fix.
Phát hành các Ghi chú:
Enhanced indicator flexibility by introducing support for timeframe-specific control percentages for up to 5 timeframes.
These updates provide users with improved customisation options, allowing them to identify significant price moves more accurately across different time periods.
Phát hành các Ghi chú:
Fix issue of showing last moves
Phát hành các Ghi chú:
Add "Maximum number of moves to display" options.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?