MVPMC

CMYK MOVEMENT / FORCE

◊ Introduction
Price Movement / Force
A script that uses Volume and price movement to indicate Bullish/Bearish momentum, like a hindsight MACD.

◊ Origin
This is a part of Project XIAM.
◊ Theoretical Approach
Philosophy γ :: consequential

◊ Usage
Early Indication of Bullish/Bearish momentum, before price reversal.

CLEANSIGNAL can be used as input source, for more reliable results.
Currently BTC◊USD ETH◊USD XRP◊USD Are available in my scripts.

Otherwise the ticker's volume is used as input.

My own indicators will be updated soon, to include source selection in their settings.

◊ Features
BULL / BEAR Phase to open orders. ( HINT : combine with RSI ? )
EXIT sweep : to find appropriate exit moments, to close opened orders.
Sweep is muffled if Phase continues.
Sweep Finalize send final EXIT signal.

◊ Community
Wanna share your findings ? or need help resolving a problem ?

CMYK :: discord.gg/AnkZuA
AUTOVIEW :: discordapp.com/invite/BFz8VPn
TRADINGVIEW UNOFFICIAL :: discord.gg/fZFcJBy

MVPMC
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?