sammypi

Willspread Chart + POIV & ADVolumen TrendColor sπ

The Indicator is a combination of different types of measurements to the Price Action.

1. Spread: The Spread is set to measure your Symbol to another chosen Market like Dollar as Contra . But you can switch also between different markets.

2. Accumulation/Distribution with True Range of High or Low including OpenInterest. This only works with Futures .
--Energies, Metals, Bonds, Softs, Currencies, Livestock, live cattle , feeder cattle, lean hogs , index--
Open Interest for:
ZW, ZC , ZS, ZM, ZL, ZO, ZR, CL , RB, HO, NG , GC , SI, HG, PA, PL, ZN, ZB, ZT, ZF, CC , CT , KC, SB , JO, LB , AUDUSD , GBPUSD , USDCAD , EURUSD , USDJPY , USDCHF , USDMXN , NZDUSD , USDRUB , DX , BTC , ETH, LE, GF , HE, NQ, NDX, ES, SPX , RTY, VIX ,

3. Accumulation/Distribution with True Range of High or Low including Volume .

4. The color shows if the Market has positive or negative (Willspread, Volume or Open Interest)

5. The Indicator also shows Divergences to Price and Willspread Movements.

If you want to have more information just give me a message.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?