loxx

STD Aadaptive, floating RSX Dynamic Momentum Index [Loxx]

loxx Cập nhật   
STD Aadaptive, floating RSX Dynamic Momentum Index is an attempt to improve Chande's original work on Dynamic Momentum Index. The full name of this indicator is "Standard-Deviation-Adaptive, floating-level, Dynamic Momentum Index on Jurik's RSX".

What Is Dynamic Momentum Index?
The dynamic momentum index is used in technical analysis to determine if a security is overbought or oversold. This indicator, developed by Tushar Chande and Stanley Kroll, is very similar to the relative strength index (RSI). The main difference between the two is that the RSI uses a fixed number of time periods (usually 14), while the dynamic momentum index uses different time periods as volatility changes, typically between five and 30.

What is RSX?
RSI is a very popular technical indicator, because it takes into consideration market speed, direction and trend uniformity. However, the its widely criticized drawback is its noisy (jittery) appearance. The Jurk RSX retains all the useful features of RSI, but with one important exception: the noise is gone with no added lag.

Differences
  • RSX is used instead of RSI for the calculation, producing a much smoother result
  • Standard deviation is used to adapt the RSX calculation
  • Floating levels are used instead of fixed levels for OB/OS

Included
-Change bar colors
Phát hành các Ghi chú:
Fixed error.

Public Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?