Amphibiantrading

WON Weeklies

Amphibiantrading Cập nhật   
William O'Neil was a big proponent of using weekly charts, often highlighting the significance of 3 or more tight weekly closes, or a sequence of five or more consecutive up weeks. This indicator recognizes both of these conditions providing clear visual cues to signify this institutional buying activity. When three tight weekly closes or more occur a circle will be drawn around the middle close or the background will change color, depending on user preference. If five or more consecutive up weeks are detected a box is drawn around all the price action of those weeks.

User Options:
- Choose to display both or only one condition
- Customizable colors
- Define what a tight close is (default is less than 1.5%)
- Change background color or display smaller circles for 3 weeks tight
- Alerts for both

Note: 5 weekly closes wont print until the 5th weeks candle is closed.
Phát hành các Ghi chú:
Broke up the alerts so user can choose either three weeks tight or 5 consecutive weeks up. General code clean up for efficiency.

Trusted Pine programmer. Send me a message for script development.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?