xbj

Noncommercial long futures position to overall Open Interest

This is an indicator that gets data from Quandl and presents weekly CFTC futures data (https://www.cftc.gov/MarketReports/Commi...). In this indicator, the noncommercial long/short positions are calculated as a percentage of overall Open Interest. This indicates the bullish / bearish sentiment of the market.
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận