danilogalisteu

Up Weeks (William O'Neil)

danilogalisteu Cập nhật   
The indicator draws boxes when close to close returns are positive for at least a specified number of bars. The last bar is only included in the box (if positive) after the market is closed, to avoid false positives.

The standard use (by William O'Neil) is on weekly charts, using at least five consecutive up bars to define a box (indicating strong institutional buying activity).

Options:
* minimum number of up bars to form a box
* include flat bars (zero return) in the up count
* add labels to top and bottom box levels, as shown in the sample chart
Phát hành các Ghi chú:
Added options to disable showing boxes and to enable coloring bars/candles when the box is active

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?