FXCloud

MTI Stochastic RSI with Color Bars and Zones

3111 lượt xem
312
Plots the %D line of a Stochastic Oscillator calculated from the RSI of close of length 14.
Red Sell Zone above 80, candles paint red
Green Buy Zone below 20, candles paint green
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
study(title="MTI Stochastic RSI", shorttitle="MTI Stoch RSI Color Zones")
//Inputs
src = input(close, title="RSI Source")
lengthRSI = input(14,title="RSI Length", minval=1)
smoothK = input(8,title="%K", minval=1)
smoothD = input(5,title="%D", minval=1)
Overbought=input(80)
Oversold=input(20)
//RSI Calculation
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
//StochRSI Calculation
k=100*(rsi1-lowest(rsi1,smoothK))/(highest(rsi1,smoothK)-lowest(rsi1,smoothK))
d=sma(k, smoothD)
//StochRSI Plot
//plot(k,title="%K",color=red)
plot(d, title="%D", color=blue)
//Buy and Sell zones
h0 = hline(Overbought,title="Overbought",color=red,linestyle=solid)
h1 = hline(Oversold,title="Oversold",color=lime,linestyle=solid)
h2=hline(100,color=black)
h3=hline(0,color=black)
fill(h2,h0, color=red, transp=80)
fill(h3,h1, color=lime, transp=80)
//Bar Color
SellZone()=> d>=Overbought
BuyZone()=> d<=Oversold
barcolor(BuyZone() ? lime : SellZone() ? red : na)

Bình luận

Hi, is there a way to add another stochastic RSI on another time frame to the above stochastic RSI. For example, I want to add 8 hr or 4 Hr or 2Hr or Daily stochastic RSI to the above MTI Stochastic RSI.
Phản hồi
FXCloud peterm896
@peterm896, you could just multiply the values by the ratio of the current time frame to the higher time frame...for example, if you are looking at a 2 hour chart and you want the daily rsi indicator on there as well, just add a second copy of the rsi and change the values by multiplying them by 12. since there are 12 2-hour candles in each day. RSI Length = 168, %K Length = 96, %D Length = 60.
Phản hồi
Settings are tweaked in, seems very accurate. Thank You for Sharing
Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter