Lovevanshi

20% up with all continuously green candle: Lovevanshi

It can be used to get the indication for 20% up movement among all continuously green candles formed in past. It is suitable for Indian company stock for short term trading plans.
Phát hành các Ghi chú: Considering Doji(only close=open) in series
Phát hành các Ghi chú: The corrected continuous uptrend of more than 20% without red candle

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?