Che_Trader

Binance Auto Spot-Futures Premium/Discount -Che

This Script is based in the 2020 @Plumptoiletduck script


Special thanks to @tartigradia for the Auto Detect code for the Binance pair.


It tells us the difference in price between Spot and Perpetual Futures.

Now I incorporated the function that automatically detects the pair we are in to show the premium/discount of that pair.

You never need to select the currency you are in the script anymore!


It is specially designed for Binance coins, it includes all perpetuals.How to use it?

Usually if the Futures are higher than the Spot it indicates that we are in an over exposure zone of longs in futures.

If the spot is cheaper than the futures it means that the futures are more fearful.

You can use this script with an Open Interest script to get an idea of what is going on.


Other examples:✅ BTC Signals LIVE: t.me/oliviabtcbot
✅ Profit Maker LIVE signals: t.me/profitmakercrypto
✅ Telegram Contact: t.me/chetrader

🔹Best site BTC ETH : partner.bybit.com/b/Che
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?