OVARIDE

Percentage Change Tool

OVARIDE Cập nhật   
Here is a script that will allow you to see the percentage change from any entry to the current price. You will manually enter the price you bought at in the indicator price menu. The indicator will calculate and display the percentage difference(change) between the buy price and current price, in REAL TIME.

See Screenshot (TOP_RIGHT) for indicator.

Double Click on the Yellow Block and insert your entry price. Click OK. Indicator will display percentage.
Phát hành các Ghi chú:
Funtion
This indicator will allow you to see the percentage change between any entry price and current price of an asset. You will need to input the price of your entry from within the indicator menu. The indicator will then calculate and display the percentage difference(change) between the buy/sell price that you input and current price. The displayed percentage value will continue to update in REAL TIME.

How to use[

1. Add the indicator to your chart.
2. It will appear in the top-right of the screen.
3. Double-Click on the indicator to access the menu where you can input your entry price, change the text size or change where the indicator appears on the chart.
4. Once you input your entry price, the indicator should display a percentage value as shown in the sample images.

Added to this version
1. Ability to change indicator size and position.
2. Indicator only displays percentage within the same amount of decimals as the ticker.
3. Indicator changes color when value is positive (green) or negative (red).
Phát hành các Ghi chú:
Script Rework by /bfr

BUG -

Colors do not change as scripted. This is a bug that is outside of the actual script.

Added menu item to choose color and transparency .See code notes.
Phát hành các Ghi chú:
Fixed Bug that reversed color when value is positive/negative and changed randomly on any value over 1. The indicator will now appear green for all positive values and red for all negative values by default. Colors and transparency can be changed for short/long positions or to make it easier to see on custom charts.
Phát hành các Ghi chú:
Updated formula with correct percentage increase formula.
Phát hành các Ghi chú:
Corrected new code errors and updated the code to include the following -

- Percentage Multiplier built-in.
- Calculation now returns rounded off values to 4 decimal places.
- Arranged the input menu into groups

PLEASE SEND ME A MESSAGE IF THE CODE DOES NOT WORK!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?