Julien_Eche

Auto Trend Projection

Julien_Eche Cập nhật   
Auto Trend Projection is an indicator designed to automatically project the short-term trend based on historical price data. It utilizes a dynamic calculation method to determine the slope of the linear regression line, which represents the trend direction. The indicator takes into account multiple length inputs and calculates the deviation and Pearson's R values for each length.

Using the highest Pearson's R value, Auto Trend Projection identifies the optimal length for the trend projection. This ensures that the projected trend aligns closely with the historical price data.

The indicator visually displays the projected trend using trendlines. These trendlines extend into the future, providing a visual representation of the potential price movement in the short term. The color and style of the trendlines can be customized according to user preferences.

Auto Trend Projection simplifies the process of trend analysis by automating the projection of short-term trends. Traders and investors can use this indicator to gain insights into potential price movements and make informed trading decisions.

Please note that Auto Trend Projection is not a standalone trading strategy but a tool to assist in trend analysis. It is recommended to combine it with other technical analysis tools and indicators for comprehensive market analysis.

Overall, Auto Trend Projection offers a convenient and automated approach to projecting short-term trends, empowering traders with valuable insights into the potential price direction.
Phát hành các Ghi chú:
I have added a table to display the Auto-Selected Length and Projection Confidence.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?