HPotter

Three Outside Up Strategy

This is a three candlestick bullish reversal pattern consisting of a bullish
engulfing pattern formed by the first two candlesticks then followed by an up
candlestick with a higher close than the prior candlestick .
WARNING:
- This script to change bars colors.
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
Donate BTC: 13fXLkhWuGMXRmcvwkG2gaWKcnsiD88bwE
USDT (TRC20): TH29EEXa19vfwZNYvxdUuMxoFY5QDYLcWG

Bình luận

Thank you HPotter
Phản hồi
HPotter tiamo3733
@tiamo3733, You are welcome.
Phản hồi
Very nice, thanks for shared =D
Phản hồi
HPotter ICEKI
@ICEKI, You are welcome.
Phản hồi