FofT

FofT - 1h, 4h, and D multi-timeframe EMAs in any time interval

View multiple-timeframe EMAs in a single interval. All EMA lines stay the same no matter your preference to trade in 15m, 1h, 3h…. etc.

Default EMA length is 10 (can be changed in the format settings)

Line colors
1h EMA - Yellow
4h EMA - Red
D EMA - Blue


How to add to chart
  • Click on "Add to Favorite scripts" in the bottom right
  • While in chart view click on "/" button on your keyboard or click on the Indicators button on the top tool bar
  • Go to Favorites Tab and click on this indicator

Other interval EMAs will be added based on request. Feel free to leave any questions or requests in the comment section below.

If you find this script useful, please like and share.
Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được xuất bản mã nguồn đóng và bạn có thể sử dụng một cách tự do. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ. Bạn không thể xem hoặc sửa đổi mã nguồn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?