Juanka_Fx

Killzone MTA Concepts

Juanka_Fx Cập nhật   
This indicator indicates the Pre-Forex Market Killzones studied by our mentors at MTA Concepts. High volatility areas where you can take advantage of a great advantage when trading intraday.

Killzone: A killzone is an area, a time interval where there is high volatility and coincides with market pre-openings.

We have divided the Killzones into 3:
-London Killzone
-New York Killzone
-Asia Killzone
- Closing of operations: Time interval to take into account for the closing of intraday operations.

This indicator is prepared for intraday traders
Phát hành các Ghi chú:
Hemos añadido el True Day de Nueva York y la franja horaria de máxima volatilidad del día donde se genera el máximo o mínimo del día.
También hemos tenido que dejar compilado el script en versión 4 por compatibilidades de los horarios y los colores.

Feliz año nuevo.
Phát hành các Ghi chú:
Actualizadas todas las Killzones y añadida la killzone de asia, sesion de maxima volatilidad y segundo true day de new york.
Phát hành các Ghi chú:
Actualizado para horario de invierno.
Phát hành các Ghi chú:
Corregido error de horario para True Day

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?