bkeevil

Aroon Oscillator [bkeevil]

bkeevil Cập nhật   
The Aroon Oscillator is intended to highlight short-term trend changes by comparing the number of periods since the last high with the number of periods since the last low.

Since the crossover rules for this oscillator frequently give false signals, I have opted for a more general approach: When the oscillator passes above the 50 line, the background of the indicator will turn green, indicating a general short term buy condition. When the oscillator passes below the -50 line, the background of the indicator will turn red, indicating a general short term sell condition. Use this indicator in combination with other indicators and price signals to identify short term trend changes.

This version improves on existing versions by:
  • Adding background colors to indicate general buy/sell conditions
  • More visually appealing
  • Uses the latest version 5 features
  • Well documented source code that conforms to the style guide
Phát hành các Ghi chú:
  • Turn off indicator overlay mode
  • Fix erroneous tooltip
Phát hành các Ghi chú:
  • Changed the rendering of horizontal lines to use hline() instead of plot()
  • Rename Buy/Sell to Uptrend/Downtrend
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?