ParCorn

Hoffman A/D Breakout

ParCorn Cập nhật   
Study based on Rob Hoffman's Accumulation/Distribution Breakout strategy.

- Green circle on the top wick indicates a "Distribution" wick

- Red circle on the bottom wick indicates an "Accumulation" wick

- A distribution wick in an uptrend gets marked as a Key Resistance. This is marked with green crosses

- An Accumulation wick in a downtrend gets marked as a Key Support. This is marked with red crosses

- Breaking above the Key Resistance indicates a buy entry. This is marked by a green background.

- Breaking below the Key Support indicates a sell entry. This is marked by a red background
Phát hành các Ghi chú:
- Add setting to allow for bar confirmation (i.e. don't enter long until the current candle has CLOSED above the key resistance).

- Filter out candles that are too large

- Reverse the red/green signaling so that red is associated with Distribution and green is associated with Accumulation
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?