cheatcountry

Ehlers Spearman Rank Indicator [CC]

The Spearman Rank Indicator was created by John Ehlers (Stocks and Commodities July 2020 pg 6) and this works well as a trend confirmation indicator. This is obviously his take on the Spearman Ranking Correlation and make sure to let me know what you think! Buy when the line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are any other indicators you want me to publish!
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận