only_fibonacci

Absorbing System Support and Resistance

only_fibonacci Cập nhật   
Hello Traders :)
I am Only Fibonacci.


My purpose in coding this indicator was to detect support and resistance more easily.

What is the working principle of this indicator?
This tool detects pivot points.
If the length of the sell pin is higher than the length of the buy pin, it is considered as resistance.
It detects the formation according to the length of the pivot point and draws a line until this level is broken.


The main purpose is to add a new perspective to support and resistance detection and to prepare an educational code sequence.

The codes are open to everyone, you can develop as you wish.
In the settings you can choose whether you want to see the breakdowns, you can also choose whether the breakdowns will be with the wicks or the body.


func("RES")
func("SUP")
It is written in a functional way.
If you call "RES" inside the func method, it draws the resistors. If you throw a call other than "RES" it draws the supports.
The main concept here;
"RES" = Resistance
"SUP" = Support

Phát hành các Ghi chú:
Box added.
If the box option is active, lines are removed.
Boxes and lines cannot be drawn at the same time.

AlgoTrade sevdası.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?