exlux99

Forex Scalping 1min Bollinger Bands, RSI and ADX Trading System

This is a Forex Scalping Trading Sytem based on the Bollinger Bands .
Its suited for major pairs, with lowest possible comission (below 1 pip) and with timeframes ranging between 1-15 min.

Indicators:
Bollinger bands
ADX
RSI


Rules for entry:
Long Entry: price to move below the upper Bollinger Bands RSI raise above the 30 line and ADX<32 at the same time.
Short Entry: price to move above the upper Bollinger Bands , RSI raise below the 70 line and ADX<32 at the same time.


Rules for exit
Profit Exit: 3 options: 1, exit position when the price touches the middle band, 2) when the price touches the opposite band, X pips target profit.
Loss Exit: X pips loss

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?