rinohargas

Truncated ATR

rinohargas Cập nhật   
This program uses SMA and Truncated Mean to calculate ATR.
A truncated mean or trimmed mean is a statistical measure of central tendency, much like the mean and median. It involves the calculation of the mean after discarding given parts of a probability distribution or sample at the high and low end, and typically discarding an equal amount of both.
Phát hành các Ghi chú:
This script uses SMA and truncated mean to calculate ATR
A truncated mean or trimmed mean is a statistical measure of central tendency, much like the mean and median. It involves the calculation of the mean after discarding given parts of a probability distribution or sample at the high and low end, and typically discarding an equal amount of both.

Update:
Added an ATR graph for comparison
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?