ZenAndTheArtOfTrading

Volume+ (RVOL/Alerts)

This indicator colors the volume bars based on any of the three follow criteria:

- Volume Amount
- RVOL (Relative Volume)
- Lookback (Highest Over Period)

You can use one, two or all three of these settings at the same time.

You can also set alerts with this indicator. The script will trigger an alert whenever any of the three specified flags are triggered.

RVOL is calculated as: Volume divided by Moving Average value. You can change the moving average period (and type) in the settings.
Phát hành các Ghi chú:
Added option to draw Volume Amount and Lookback Thresholds
Phát hành các Ghi chú:
Minor improvements
Phát hành các Ghi chú:
Updated to Pine Script version 4
Phát hành các Ghi chú:
Removed an input setting (show MA) and moved it to Style menu
Phát hành các Ghi chú:
Updated to Pine Script v5

My Resources Hub: theartoftrading.com
FREE YouTube Lessons: rebrand.ly/zyt
FREE Pine Script Basics Course: rebrand.ly/zpsbc
Pine Script MASTERY Course: rebrand.ly/zpsmc
My Indicators & Strategies: rebrand.ly/zmisc
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?