wozdux

RSIVolume_2graf.01[wozdux] Tactics and strategy

Tactics and strategy
The indicator combines 2 variants of the RSI indicator. The first option is calculated relative to the normal close price. The second option is calculated relative to the volume price. The volume price is calculated as the product of the volume price. For normal RSI, the default period is 9, for the volume price .
Settings. Level_close sets the width of the middle region, the oscillations of the indicator chart for the average of the closing price. Level_volume*close sets the critical level for the volume price. Period 24 (len1) specifies the RSI calculation period for the volume price. Period 9 (len3) specifies the RSI calculation period for the regular price.
The combination of two versions of the indicator helps to see more truthful information about the mood of buyers and sellers. When the volume price reaches its critical level of 8 units, it is a signal to a strong fall in the price. In this state, you should monitor the classic RSI. Thus, the classic RSI determines the tactical movement, and the volumetric RSI – strategic.

-------------------------------------
Тактика и стратегия
Индикатор совмещает в себе 2 варианта индикатора RSI. Первый вариант вычисляется относительно обычной цены закрытия. Второй вариант вычисляется относительно объемной цены. Объемную цену вычисляют как произведение цены на объем. Для обычного RSI по умолчанию берется период 9 , для объемной цены .
Настройки. Level_close задает ширину средней области колебания графика индикатора для обычной цены закрытия. Level_volume*close задает критический уровень для объемной цены. Период 24 (len1) задает период вычисления RSI для объемной цены. Период 9(len3) задает период вычисления RSI для обычной цены.
Сочетание двух вариантов индикатора помогает увидеть более правдивую информацию о настроениях покупателей и продавцов. Когда объемная цена достигает своего критического уровня 8 единиц, то это является сигналом к сильному падению цены. В этом состоянии следует следить за классической RSI. Таким образом классическое RSI определяет тактическое движение, а объемное RSI – стратегическое.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?