NeoButane

Super Guppy Log

NeoButane Premium Cập nhật   
Geometric mean is introduced to the moving averages better capture parabolic, long lasting trends.

Options to plot hlc3 of price, switch off log, and switch to Hull MA.

How to trade Guppy: www.investopedia.com...e-moving-average.asp

Original Guppy by ChrisMoody: tradingview.com/script/3rxOtFe0-CM-Guppy-EMA
Super Guppy by FritzMurphy: tradingview.com/script/ViEwbRCA-CM-Super-Guppy
Log-space ideas by fskrypt: tradingview.com/u/fskrypt

Log-space EMAs:

Regular EMAs:
Phát hành các Ghi chú:
.
Phát hành các Ghi chú:
Removed Hull option to make the script load faster.
Phát hành các Ghi chú:
Fixed default price scale issue. Update to v4.

My published indicators: www.tradingview.com/u/NeoButane/

Sorry if I haven't replied to your message yet, I'm a bit backlogged :)
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?