NeoButane

Super Guppy Log

Geometric mean is introduced to the moving averages better capture parabolic, long lasting trends.

Options to plot hlc3 of price, switch off log, and switch to Hull MA.

How to trade Guppy: https://www.investopedia.com/terms/g/gup...

Original Guppy by ChrisMoody: tradingview.com/script/3rxOtFe0-CM-Guppy-EMA
Super Guppy by FritzMurphy: tradingview.com/script/ViEwbRCA-CM-Super-Guppy
Log-space ideas by fskrypt: tradingview.com/u/fskrypt

Log-space EMAs:

Regular EMAs:
Phát hành các Ghi chú: .
Phát hành các Ghi chú: Removed Hull option to make the script load faster.
Phát hành các Ghi chú: Fixed default price scale issue. Update to v4.
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
My published indicators: https://www.tradingview.com/u/NeoButane/#published-scripts

Sorry if I haven't replied to your message yet, I'm a bit backlogged :)

Bình luận

NIce work Brother
Phản hồi