dharmatech

[dharmatech] KBDR Mean Reversion

Based on the criteria described in the book "Mean Revision Trading" by Nishant Pant.

Bullish signal criteria:

 • Bollinger Bands must be outside Keltner Channel
 • Price near bottom bband
 • DI+ increasing
 • DI- decreasing
 • RSI near bottom and increasing

Bearish signal criteria:

 • Bollinger Bands must be outside Keltner Channel
 • Price near upper bband
 • DI+ decreasing
 • DI- increasing
 • RSI near upper and decreasing

A single triangle indicates that all 4 criteria are met.
If letters appear with the triangle, this indicates that there was a partial criteria match.

 • K : bbands outside Keltner
 • B : bbands criteria met
 • D : DI criteria met
 • R : RSI criteria met

You can use the settings to turn off partial signals. For example:

"Partial 3" means show signals where 3 of the criteria are met.

If you want more insight into the underlying criteria, load these indicators as well:

Bollinger Bands (built-in to TradingView)
Keltner Channels (built-in to TradingView)
RSI (built-in to TradingView)
ADX and DI

Warning:

Not meant to be used as a stand-alone buy/sell signal.
It regularly provides signals which would not be profitable.
It's meant to be used in conjunction with other analysis.

Think of this as a time-saving tool. Instead of manually checking RSI, DI+/DI-, bbands, distance, etc. this does all of that for you on the fly.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?