VanHe1sing

Modern Portfolio Theory

VanHe1sing Cập nhật   
Modern Portfolio Theory

The indicator is designed to apply the principles of Modern Portfolio Theory, a financial theory developed by Harry Markowitz. MPT aims to maximize portfolio returns for a given level of risk by diversifying investments.

User Inputs:
Users can customize various parameters, including the bar scale, risk-free rate, and the start year for the portfolio. Additionally, users can assign weights to different assets (symbols) in the portfolio.

Asset Selection:
Users can choose up to 10 different symbols (assets) for the portfolio. The script supports a variety of symbols, including cryptocurrencies such as BTCUSD and ETHUSD.

Weights and Allocation:
Users can assign weights to each selected asset, determining its percentage allocation in the portfolio. The script calculates the total portfolio weight to ensure it equals 100%. If total portfolio weight is lower then 100% you will see orange color with additional cash % bellow
If total portfolio weight is bigger then 100% you will see red big % warning.
Warning: (Total Weight must be 100%)
Cash Mode:

Risk and Return Calculation:
The script calculates the daily returns and standard deviation for each selected asset. These metrics are essential for assessing the risk and return of each asset, as well as the overall portfolio.

Scatter Plot Visualization:
The indicator includes a scatter plot that visualizes the risk-return profile of each asset. Each point on the plot represents an asset, and its position is determined by its risk (X-axis) and return (Y-axis).

Portfolio Optimization:
The script calculates the risk and return of the overall portfolio based on the selected assets and their weights. Based on the selected assets and their weights user can create optimal portfolio with preferable risk and return.
It then plots the portfolio point on the scatter plot, indicating its risk-return profile.

Additional Information:
The indicator provides a table displaying information about each selected asset, including its symbol, weight, and total portfolio weight. The table also shows the total portfolio weight and, if applicable, the percentage allocated to cash.

Visualization and Legend:
The script includes visual elements such as a legend, capital allocation line (CAL), and labels for risk-free rate and key information. This enhances the overall understanding of the portfolio's risk and return characteristics.

User Guidance:
The script provides informative labels and comments to guide users through the interpretation of the scatter plot, risk-return axes, and other key elements.

Interactivity:
Users can interact with the indicator on the TradingView platform, exploring different asset combinations and weightings to observe the resulting changes in the portfolio's risk and return.

In summary, this Pine Script serves as a comprehensive tool for traders and investors interested in applying Modern Portfolio Theory principles to optimize their portfolio allocations based on individual asset characteristics, risk preferences, and return
Phát hành các Ghi chú:
Fixed: risk labels
Phát hành các Ghi chú:
-
Phát hành các Ghi chú:
-
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?