jamiesonpa

Growth Stock Arbitrage Indicator [@PierceARK]

This indicator takes advantage of the fact that when the 10 and 5 year Treasury Constant Maturity Minus Federal Funds rates (T10YFF/T5YFF) go down sharply, investors tend to rotate into stocks. This arbitrage works great for growth stocks, since growth stocks are higher beta by virtue of their lower market cap and more speculative nature in general. This script identifies the moving-average convergence/divergence of the average of the 10y and 5y treasury rates and then finds the variance of that macd line. By averaging that variance with the macdline's inverse, an analog output of treasury -> stock rotation can be identified. The upper and lower thresholds bring buy and sell windows into focus.


Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?