LuxAlgo

Parabolic SAR Oscillator [LuxAlgo]

This indicator is a detrended price series using the Parabolic Stop and Reverse (SAR) trailing stop, resulting in a bounded oscillator in the range (-100, 100). The SAR output is also normalized to obtain a noiseless oscillator which can complement the detrended price.

Settings

  • Start: Initial value of the convergence factor used when a new trend is detected by the SAR
  • Increment: Increment value of the convergence factor
  • Maximum: Maximum value of the convergence factor

Usage

The price is detrended by subtracting the closing price to the SAR, this result is then normalized.

An up-trending market is indicated once the normalized SAR reaches -100, while a value of 100 indicates a down-trending market. One can anticipate trends when the normalized SAR crosses above/under 0.


The converging nature of the SAR trailing stop allows for the trader to obtain a very apparent leading oscillator.
Phát hành các Ghi chú:
Minor changes.

Get Access to LuxAlgo indicators: luxalgo.com

Join our 100k+ community: discord.gg/lux

All scripts & content provided by LuxAlgo are for informational & educational purposes only. Past performance does not guarantee future results.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?