Vulnerable_human_x

Swing Points & FVG

Classic ITH/ITL
Intermediate Term High - High that has short term high on either of it's side.
Intermediate Term Low - Low that has short term low on either of it's side.

FVG
The indicator also marks Fair Value Gaps which is a very important concept in price action trading. FVGs are formed when there is ineffeciency,or imbalance, in the market.

Rebalanced ITH/ITL
Rebalanced ITH - A short term high that rebalanced the ineffeciency in price can be considered as an Intermediate Term High.
Rebalanced ITL - A short term low that rebalanced the ineffeciency in price can be considered as an Intermediate Term Low.

Use the ITH and ITL points marked by the indicator to determine the structure of the market.

Indicator repaints only when it tries to identify the latest ITH/ ITL .

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?