mfgfund

Moving Average of Volume for Up and Down Closes

This indicator is intended to provide market bias information at a glance. Depending on the number of periods selected it can help identify changes in buying and selling sentiment or overall market bias. The two lines indicate increases and decreases in volumes for the selected number of periods. I recommend using this indicator with a minimum of clear support and resistance lines and a standard volume indicator. It does provided useful information as a stand-alone indicator. I don't use any indicators except volume, so this was meant to be my own personal volume analysis tool, however I feel that it can be very useful for other traders who may not have a deep understanding of volume analysis.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?