Chỉ báo Dao động dựa trên Khối lương (EOM)

Chỉ báo Dao động dựa trên Khối lương (EOM)

Chỉ báo Ease of Movement (EOM) là bộ dao động dựa trên khối lượng. Nó được thiết kế để đo lường mối quan hệ giữa giá và khối lượng và thể hiện mối quan hệ đó như là một dao động giữa giá trị dương và âm. EOM dao động bên trên và bên dưới Đường Zero. Điều này nhằm định lượng "tính dễ biến động" của giá. Cách lý giải cơ bản là khi EOM đang trong vùng dương, giá đang tăng với tính biến động tương đối. Khi EOM đang trong vùng âm, giá đang giảm với tính biến động tương đối.
 
Đọc thêm về Ease of Movement indicator.