Julien_Eche

Ultimate Trend Channel

Julien_Eche Cập nhật   
The "Ultimate Trend Channel" indicator is a comprehensive trend analysis tool that calculates and displays a series of upper and lower bands based on user-defined input lengths. It uses linear regression and standard deviation to determine these bands for each of the 21 different group lengths. The indicator then computes the averages of these upper and lower bands, as well as the average of all the bands combined.

The visualization on the chart includes the plotting of the average upper and lower bands, with the space between these bands shaded for easy visualization of the overall trend. Additionally, the average of all the bands, referred to as the "Ultimate Trend Line," is also plotted on the chart.

This indicator provides a robust way of assessing market trends and volatility over varying periods, which can be extremely useful for both short-term and long-term trading strategies.
Phát hành các Ghi chú:
MTF option added

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?