fadizeidan

ICT HTF MSS & Liquidity (fadi)

ICT HTF MSS & Liquidity provides higher timeframe view of where the liquidity may reside and when higher timeframe market structure shift has occurred.

In his 2022 mentorship, ICT has advocated used the 15m chart to watch for liquidity and looking for lower timeframes for entry (5m,4m,3m,2m,1m).

Liquidity will reside above pivot points and ICT pivot points are based on 3 candle formation for the short term, three short term formation for intermediate, and three intermediate formation for the long terms.


Options
Timeframe Timeframe to monitor
Use the Short, Intermediate, or Long Term highs and lows

Liquidity Styles
Open liquidity line style, size, and color
Claimed liquidity line style, size, and color
Extend the open liquidity line beyond the current candle
Number of lines to display, this includes claimed and open
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?