morzor61

Financial Growth

This indicator will acquire the financial data provided by Tradview.
the data is compare between Quarter, Annual and TTM in term of percent of growth.
YoY, QoQ and CAGR is also available by this script (The minimum is 4).

in addition, ploting of data, label and table also available (you can check the mark to toggle on / off).

Data : Revenue, Net Income, EBITDA, EPS , DVPS, Free Cash Flow and Forward PE .

How to use it.
just select the financial data, period and size of data to compare.
you can check the box to toggle the plotting line, label and table.

Enjoy.
Phát hành các Ghi chú: Fix comparison calculations
Phát hành các Ghi chú: - More items added.
- fixed CAGR.

New Items Added
  • Key Financial Number : Revenue, Net Income, EBITDA, EPS, DVPS, Free Cash Flow, Total Debt
  • Key Financial Ratio : Gross Margin, EBITDA Margin, Net Margin, ROE, ROA, Price to Book Value (P/BV), Price to Earnings (P/E)
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?