Enes_Yetkin_

Reversal Points

Enes_Yetkin_ Cập nhật   
Hi , in this script i tried to find reversal points on big trends. For this purpose i have used Supertrend and Donchian channels. I combined both in a single indicator for finding reversal points. I am suggesting for using higher time frames like 4 hours or 1 day. It will be work in lower time frames too. But the signals will be less reliable than higher timeframes. Here is settings in this script:

New low sensitiity : this setting for donchian channels lookback. Bigger value result as less signals.
Atr Period: Period for Atr , it is for supertrend indicator in it.
Source: Source for supertrend indicator.
Atr Multiplier : Atr multiplier setting for Supertrend. Bigger value will be result as less signals.

Good luck.
Enes.
Phát hành các Ghi chú:
Added Signals for reversal from Bottoms.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?