simwai

Adaptive Fisherized CMF

simwai Cập nhật   
Introduction
Heyo, here I made a normalized Chaikin Money Flow (CMF) indicator with Inverse Fisher Transform (IFT) and some smoothing techniques.
I had to normalize the indicator in order to fit it to the IFT range (-1 -> 1).

Moreover, the good old adaptive mode is also included in this indicator. It uses Ehlers superb dominant cycle techniques.
It also has divergence detection, several options for individualisation and doesn't repaint.

Usage
www.investopedia.com...haikinoscillator.asp

Signals
CMF above 0 => bullish market
CMF below 0 => bearish market
(You can also use the inner bands instead of the zero line, to make these signals more precise)

Bullish regular/hidden divergence => long
Bearish regular/hidden divergence => short

Enjoy guys!
PS: I really would like to hear some feedback of you.

Phát hành các Ghi chú:
Reworked CMF calculation
Removed incompatible adaptive modes (Hilbert Transform and Median)
Removed Kalman filter, because it had somehow no impact on CMF.
Added option to disable divergence lines
Optimized divergence colors (light purple => bullish, dark purple => bearish)
Restructured input settings

Side Note:
Credits to
- @tista
- @blackcat1402
- @DasanC
- @cheatcountry

Ty guys for your inspiring scripts. In this script I took some code parts of you. Keep up that good work!
Phát hành các Ghi chú:
Removed 34 as max length of Homodyne Discriminator

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?