Tenozen

Momentum Covariance Oscillator by Tenozen

Tenozen Cập nhật   
Well, guess what? A new indicator is here! Again it's a coincidence, as I experiment with my formula. So far it's less noisy than Autoregressive Covariance Oscillator, so possibly this one is better. The formula is much simpler, care me to explain.
___________________________________________________________________________________________________
Yt = close - previous average

Val = Yt/close
___________________________________________________________________________________________________

Welp that's the formula lol. Funny thing is that it's so simple, but it's good! What matters is the use of it haha.

So how to use this Oscillator? If the value is above 0, we expect a bullish response, if the value is below 0 we expect a bearish response. That simple. Ciao.

(Any questions and suggestions? feel free to comment!)
Phát hành các Ghi chú:
Now you can change either manual or auto ticker. Thanks for the suggestion!
Phát hành các Ghi chú:
I re-updated the indicator again as I forgot to set up the precision scale.
Phát hành các Ghi chú:
Added manual ticker.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?