melodicfish

Consolidation Box

melodicfish Cập nhật   
This script aims to help identify sideways markets. Once price leaves the Box the market will usually start a trending phase. Users can set a percent range to detect markets moving sideways within the range.
Phát hành các Ghi chú:
Added alerts to respond to a user request.
The script handles 4 alert conditions via use of the Any Alert() function you can choose in the menu to have alerts when price breaks out of box, when a new box is created or when a box is at the end and is finished updating.
Select the options you want to be alerted for in the settings menu and then set a tradingview alert for the script choose the Consolidation Box and Any Alert() function call as the condition of the alert.
I also exposed the top and bottom of the box as a char variable so you can set custom alerts for these values as well.
Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được xuất bản mã nguồn đóng và bạn có thể sử dụng một cách tự do. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ. Bạn không thể xem hoặc sửa đổi mã nguồn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?