Tommy_Trader

Bitcoin Shorts and Longs

This indicator shows the volume of shorts and longs for margin trading in Bitfinex.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
Youtube 토미의 전업투자TV: https://bit.ly/Tommy_TV
브리핑 채널: https://bit.ly/Tommy_Main
카카오톡: https://bit.ly/Tommy_kakao (PW:1324)
무료 VIP문의: https://t.me/zen_tb
교육 문의 : https://t.me/Mobius_Trading
실시간 김프 확인하기: https://kimpga.com/